Sadat tuhannet Suomen kansalaiset kantavat aivoissaan rikollista neuroradiota - aivoradiorikollisuutta vastaan on toimittava nyt!

Neuroradiotietoisuus on levinnyt eri kansalaispiireissä laajalti, neuroradiosta on tullut kansanterveydellinen haitta. Neuroradiorikollisuus ja siihen liittyvä anarkismi haittaa kansalaisten terveyttä tavalla joka on tuhansien kohdalla sietämätöntä - he elävät täysin vailla ihmisoikeuksia ja heidän mielenterveytensä on jatkuvasti koetuksella, jota on mahdoton hyväksyä.

He joutuvat elämään pelossa, usein vailla kotirauhaa ja mahdollisuutta tehdä työtä häiriöttä. Heitä tainnutetaan ja heidät pakotetaan neurotelekontrollilla ihmisarvoa alentavaan käytökseen. Useimpien kohdalla tilanne ei ole näin huono, mutta myös vähemmästä neurotelekontrollista kärsivät joutuvat elämään aivoihin kohdistuvien sanktioiden pelossa ja häiritseminä. Rikollisten neuroradio-neurotelekontrollia käyttävien ryhmittymien hankkeet hallitusta ja demokratiaa vastaan tuomitsemme jyrkästi. Neuroradio-istuke ja neuroradiojärjestelmä ja neurotelekontrollia organisoivat toimijat on tuomittava ankarasti. Suomen Hallintomuodon 2.:n luku turvaa Suomen kansalaisten vapausoikeudet.

Suomen Valtion on toimittava päättäväisesti neuroradiorikollisuutta vastaan. Tämä tarkoittaa 1) Suomen Valtion virkamiesten toimitilojen signaalisuojaamista, 2) Poliisin esitutkintavaltuuksien ja resurssien lisäämistä neuroradiorikoksissa: neuroradio-kantoaaltolähettimien paikallistamiseen tarvittava teknologia, kotietsintälupa lähettimien sijaintipaikkaan sekä neuroradiolähettimien takavarikointi- ja tuhoamislupa, neuroradiolähettimen paikallistaneella toimintayksiköllä tulee olla raivaamis- ja huoneistoontunkeutumisvaltuudet.

Poliisin ja Puolustusvoimien käyttöön on saatava oma MRI-kuvauslaitteisto (päänkuvauslaitteisto) jonka käytöstä vastaa neuroradiorikollisuuden tutkintahenkilöstö omana yksikkönään.

Neuroradiorikollisuuden vastainen toimintayksikkö on suojattava henkilökohtaisella signaalisuojauksella (signaalisuojaava kypärä ja asu).

Neuroradiorikollisuuden vastainen toimintayksikkö paikallistaa ja hävittää neuroradiokantoaaltolähettimet. Valtion varastoon takavarikoiminen on vaarallista, lähettimet ja lähettimeen liittyvät laitteistot on tuhottava heti löydettäessä, koska 1) varkaus-/korruptioriski on suuri, 2) laitteiden laatu ja vaikutus psyykeen on tuntematon.

Neuroradioistukkeiden diagnosointi kaikissa päänkuvausta suorittavissa terveyspalveluissa on varmistettava.

Valtion on järjestettävä riittävät tutkimukset neuroradioistukkeiden levinneisyydestä ja kartoitettava kyselytutkimuksilla kokemukset neurotelekontrollista. Järkevänä vaihtoehtona on pidettävä jokaiseen suomalaiseen kotiin lähetettävää tiedotetta ja kyselyä.

Eduskunnan on annettava erilliset lait ja asetukset neuroradiorikollisuuden vastaisista toimista. K.o. lakien ja asetuksien sisältöä valmistelemaan on asetettava asiantuntijatyöryhmiä, joiden suositukset tulee julkaista yhdessä Hallituksen ja Eduskunnan tiedotteiden kanssa.

STAKESin tutkittavaksi on osoitettava erityisesti neuroradioon liittyvien elämäntapamuutosten laatu ja laajuus.

On kerättävä kansalaisadressi e.m. toimien puolesta, sekä valmisteltava kansalaislakialoite neuroradiorikollisuuden vastaisista toimista.

On pidettävä myös järkevänä yksityisesti ja/tai yhdistysten rahoittamien neuroradiotutkimusten organisointia, toimeenpanoa ja julkistamista.

Etsitään vapaaehtoisia Vapaa Suomi - Vapaa Ajatus ry.:n perustamiseen ja yhdistyksen varoilla tapahtuvien adressin, kansalaislakialoitteen ja gallupin suorittamiseen. (Esim. 100,00 mk:n osallistuminen ja/tai tiedotteiden jakaminen).

Etsitään neuroradion ja neurotelekontrollin vaikutuksia kuvaavia vapaaehtoisia toimittajia, valokuvaajia ja videotallentajia, kokemus ei välttämätöntä.

Vastaukset:

ticklen@hotmail.com

Tai postitse:

Petri Ticklen

Mechelininkatu 12-14 C 102

HELSINKI 00100

 

Vapaa Suomi - Vapaa Ajatus (vanhempi teksti)

 
downloads